Het is niet toegestaan om teksten te kopiëren zonder de bron te vermelden
   www.de-vrouwe.info 

voor het gebruik van afbeeldingen is schriftelijke toestemming vereist.

Hier gaat u naar de officiële website van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren.


Afdrukken
Archief - Gebedsdag in Düsseldorf, 2 september 2017
Libanon is toegewijd aan Maria

Nog tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1917, beloofde Maria in Fatima de volkeren voor andere, nog ergere oorlog en voor de verspreiding van de atheïstische ideologie te behoeden en vrede te schenken, als Rusland en de wereld wordt toewijd aan haar Onbevlekte Hart.
Alleen de bisschoppen van Portugal kwamen deze wens van Maria tegemoet en wijdden tijdens een plechtige ceremonie op 13 mei 1931 hun land toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. Als antwoord daarop schonk Maria Portugal drie genaden:

Portugal wordt bewaard voor een burgeroorlog,
Portugal wordt in de Tweede Wereldoorlog bijzonder beschermd,
Portugal behoudt het ware katholieke geloof.

En de beloften werden bewaarheid. Portugal bleef inderdaad bewaard voor de Tweede Wereldoorlog.
Wat Portugal heeft gedaan, zouden we allen moeten doen! Libanon deed het op 16 juni 2013. Libanon staat bekend om zijn liefde tot en verering van Maria.

Libanon is een heiligdom van Maria. Libanon is haar koninkrijk.

In 1954, het honderdste jubileumjaar van de verkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, overtrof Libanon alle andere landen in zijn verering van Maria. Een beeld van de Moeder van het Licht begon aan een vijf maanden durende bedevaartstocht door het hele land. Zo bezocht Maria de meer dan 450 dorpen en steden van Libanon!
Deze nationale processie werd afgesloten met drie dagen van gebed, waaraan driehonderd-duizend gelovigen deelnamen. De heilige Mis werd gecelebreerd door kardinaal Roncalli, die Maria, de Moeder van het Licht een kroon opzette, geschonken door de Libanese president. De president zei:
“Namens mijzelf en heel het Libanese volk, dat ik representeer, geef ik u deze kroon, waarmee Maria door uw gezegende handen wordt gekroond. Het is deze moeder die wij liefhebben en vereren en wier bescherming we ons land toevertrouwen.”

De patriarchen legden hun scepters neer aan de voeten van Maria en verleenden haar de titel Koningin van Libanon. Het is deze verering van Maria, die Libanon heeft gered.

“Niemand van ons twijfelt eraan dat het Onze Lieve Vrouw van Libanon is geweest, die ons land steeds weer heeft gered door middel van haar moederlijke hand, toen het gevaar liep ten onder te gaan of uit een te vallen – bijzonder tijdens de laatste oorlog van 1975 tot 1991.”

In de tijd van de uitbreiding van de radicalisering en het terrorisme in het Midden-Oosten heeft de goddelijke Voorzienigheid het zo beschikt, dat in het jaar 2013 – voor het eerst in zestig jaar – het beeld van de Moeder van het Licht opnieuw veertig dagen lang rondging langs 333 Libanese steden en dorpen. Overal verwelkomde men haar met liederen, applaus en gejubel. Zij werd steeds weer gehuldigd door een regen van rozen en rijst, door gebeden en tranen, door eerbetuigingen en processies.

Een hoogtepunt van de pelgrimage van het Mariabeeld was het bezoek op zondag 9 juni aan de zetel van het maronitische patriarchaat. Patriarch Bechara Rai heette Maria van harte welkom en wees de mensen op het belang van de toewijding van Libanon aan Maria. Daarnaast verklaarde hij dat de macht die ons door Maria wordt verleend, zijn basis vindt in het gebed van de rozenkrans. Hij riep allen op:
“Neemt iedere dag de rozenkrans ter hand! Bidt hem, want hij is sterker dan elk wapen! Bidt hem, want hij is nuttiger dan geld en veel machtiger dan welke macht dan ook!”

De droom, dat Libanon aan Maria wordt toegewijd, werd werkelijkheid op 16 juni 2013. Het was echt een wonder. Met deelname van alle katholieke patriarchen, vertegenwoordigers van de orthodoxe kerken en onder aanwezigheid van de apostolisch nuntius, de christelijke Libanese president en de islamitische minister-president werd Libanon toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. De Heilige Geest was duidelijk werkzaam in kardinaal Rai’s preek:

“Wij verkondigen ons diepe en onwankelbare geloof, dat de redding van Libanon en het Midden-Oosten alleen kan geschieden door onze Moeder, de Maagd Maria; door de Moeder van Libanon, de Koning van de Vrede en de Morgenster van het Oosten. Daarom beschouwen wij met sterk geloof en zonder twijfel de huidige 16de juni 2013 als een historisch beslissende dag!”

Naar aanleiding van de toewijding werd het hele land vanuit een helikopter gezegend met het Allerheiligste en daarna met een beeld van de Koningin van de Rozenkrans van Fatima.
Wij vertrouwen er volledig op dat Libanon als beloning voor de toewijding aan Maria dezelfde genade ten deel zal vallen als dat Portugal verkreeg:

Libanon zal voor een burgeroorlog worden bewaard,
Libanon zal bij oorlogsgevaar bijzondere bescherming ervaren,
Libanon zal het ware katholieke geloof bewaren.

Een jaar later, in 2014, hernieuwden de patriarchen de toewijding van Libanon en in een gedrukte brochure werd de betekenis en het belang van de akte van toewijding uitgelegd.

In het daaropvolgende jaar 2015 bezocht de Rozenkranskoningin van Fatima Libanon. Ons land werd opnieuw vervuld van een mariale genade, die op het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus begon. De Moeder Gods bezocht alle vier patriarchale zetels: die van het Armeense, het Syrisch-katholieke, het Grieks-katholieke en het maronitische patriarchaat.
Vele duizenden gelovigen verwelkomden er Maria. Op sommige plaatsen waren naar schatting vijfendertigduizend gelovigen aanwezig.

De toewijding werd hernieuwd in Harissa, het nationale heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Libanon. Dit zegevierend bezoek van Maria eindigde vol glans in de Sint-Joriskathedraal van Beiroet. Daarna werd het beeld van Maria triomfaal naar het Martelarenplein gebracht en trok voor het eerst in de geschiedenis van Libanon binnen in het parlement om daarmee uit te drukken dat de redding van Libanon werkelijk zal plaatsvinden door HAAR, en ALLEEN DOOR HAAR!

Het voorbeeld van Libanon is een boodschap om alle landen toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria, alle bisdommen, parochies, families en ieder afzonderlijk.

Libanon heeft zijn hand in de hand van Maria gelegd. Zij zal ons nooit ontgoochelen. Maria zal de vrede brengen onder haar kinderen. Maria zal ons beschermen en redden.

Als ware het de bekroning pelgrimeerde kardinaal Bechara Rai in 2017 naar Fatima ter gelegenheid van het honderdste jubileumjaar van de verschijningen van de Koningin van de Rozenkrans. Daar wijdde hij op zondag 25 juni van dat jaar samen met de aanwezige bisschoppen en duizenden Libanese pelgrims uit de hele wereld Libanon en het hele Midden-Oosten toe aan de Moeder van God.


Tekst van de Libanon-documentaire Video

 
 
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Italian - Italy
  • Nederlands - nl-NL
  • Español(Spanish Formal International)
  • French (Fr)
  • English (United Kingdom)